آموزش مهارتهای زندگی در فنلاند:

به منظور پرورش جامعه‌ای پیشرفته و سرآمد، در آموزش‌ برای کودکان ١۵-٩ سال فنلاند، موارد زیر در نظر گرفته می‌شوند:


١- مهارت درست لباس پوشیدن

٢- مهارت درست راه رفتن

٣- مهارت خوب حرف زدن

۴- مهارت حرف خوب زدن

۵- مهارت #منظم_بودن

۶- مهارت شعر خواندن

٧- مهارت نقاشی کردن

٨- #مهارت_نوشتن

٩- مهارت ترانه و دکلمه خواندن

١٠- مهارت #بهداشت

١١- #مهارت کارتیمی

١٢- #مهارت انتقادکردن

١٣- #مهارت جرات ورزی و تمرین شجاعت

١۴- مهارت تشخیص درست از نادرست

١۵- مهارت درست غذا خوردن

١۶- مهارت گره زدن

١٧- مهارت کار با قیچی و برش زدن

١٨- مهارت سعی در خوش خط بودن

١٩- مهارت شستن اشیا

٢٠- #مهارت_مطالعه

٢١- مهارت #مدیریت_زمان

٢٢- مهارت #کنترل_خشم

٢٣- مهارت #انتقاد_پذیری و تحمل حرف مخالف

٢۴- مهارت پژوهش و تحقیق

٢۵- مهارت تشخیص دوست خوب

٢۶- مهارت بازی کردن

٢٧- مهارت غذا پختن

٢٨- مهارت کار با سوزن

٢٩- مهارت تشکر و سپاسگزاری کردن

٣٠- مهارت خوب توجه کردن

٣١-#مهارت_تفکر کردن

٣٢- مهارت تفکر خوب داشتن

٣٣- مهارت دوست خوب پیدا کردن

٣۴- مهارت نگهداری دوست خوب

٣۵- مهارت نگهداری لوازم

٣۶- #مهارت انتقادپذیری و نقد شدن

٣٧- مهارت #رازدار_بودن

٣٨- #مهارت برنامه ریزی کردن

٣٩- مهارت گذشت

۴٠- مهارت #صبور_بودن

۴١- #مهارت حل مساله

۴٢- مهارت نگهداری گیاه و گل

۴٣- مهارت دقت به پیرامون

۴۴- مهارت صادق بودن

۴۵- مهارت #وفادار_بودن

۴۶- #مهارت_نوشتن

۴٧- مهارت #آینده_نگری

۴٨- مهارت تلاش کردن

۴٩- مهارت نا امید نشدن

۵٠- مهارت هدف داشتن

۵١- مهارت کار با ابزار

۵٢- مهارت کار با کامپیوتر

۵٣- مهارت در فضای مجازی و سایبری

۵۴- مهارت در تصویر ذهنی داشتن

۵۵- مهارت احترام گذاشتن

۵۶- مهارت کم مصرف بودن

۵٧- مهارت بهره گیری از اشیا

۵٨- مهارت مشورت گرفتن

۵٩- مهارت مشورت و همفکری کردن🌺🍃فراگیری و ارتقای این #مهارتهای فردی می‌تواند آینده بهتری را برای خودمان و فرزندانمان فراهم آورد و #سرآمدی_فردی ما را تسهیل نماید.


از کتاب: تحول نظام آموزش فنلاند


/ 0 نظر / 20 بازدید