این متن برنده جایزه ادبی کوتاه آلمان شد

مردی

درحال

مرگ بود

وقتی كه

متوجه

مرگش شد

خدا را با

جعبه ای

در دست دید*خدا* :

وقت رفتنه*مرد* :

به این زودی؟

من نقشه های

زیادی داشتم*خدا* :

متاسفم

ولی وقت

رفتنه*مرد* :

در جعبه ات

چي دارید؟*خدا* :

متعلقات 

تو را*مرد* :

متعلقات

من ؟

یعنی

همه چیزهای

من ؛

لباسهام

پولهایم و ـ ـ ـ*خدا* :

آنها ديگر

مال تو

نیستند

آنها متعلق به

زمین هستند*مرد* :

خاطراتم چی ؟*خدا* :

آنها متعلق

به زمان

هستند*مرد* :

خانواده و

دوستانم ؟*خدا* :

نه ،

آنها موقتي

بودند*مرد* :

زن و

بچه هایم ؟*خدا* :

آنها متعلق به

قلبت بود*مرد* :

پس وسایل

داخل جعبه

حتما

اعضاي

بدنم

هستند ؟*خدا* :

نه ؛

آنها متعلق

به گردوغبار

هستند*مرد* :

پس مطمئنا

روحم است ؟*خدا* :

اشتباه

می کنی

روح تو

متعلق

به من استمرد با اشك

در چشمهايش

و باترس زیاد

جعبه در دست

خدا را گرفت

و باز كرد ؛

دید خالی

است!مرد

دل شکسته

گفت :

من هرگز

چیزی نداشتم ؟*خدا* :

درسته ،

تو مالك

هیچ چیز

نبودی !*مرد* :

پس من

چی داشتم ؟*خدا* :

لحظات زندگی

مال تو بود ؛هر لحظه که

زندگی کردی

مال تو بود .زندگی

فقط

لحظه ها

هستند


قدر

لحظه ها را

بدانیم و

لحظه ها را

دوست

داشته

باشیم


آنچه از سر گذشت ؛ شد سر گذشت


حیف بی دقت گذشت ؛ اما گذشت!


تا که خواستیم یک «دو روزی» فکر کنیم


بر در خانه نوشتند؛ ⇦در گذشت⇨ 

قدر هم و لحظات خوب رو بدونيم

/ 0 نظر / 33 بازدید