ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ روانی ﭼﯿﺴﺖ؟بسياري از ما ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻢ مي آوريم، درواقع دچار ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ هستيم اما ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺯ دعا، ﻏﺬﺍﻫﺎ، ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، نور ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻭ...، ناخودآگاه ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي زنيم ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي گیرﯾﻢ.

ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ:

١ - ﺧﻮﺍﺏ 💤

٢ - غذاى ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ 🍏

٣ - ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ 🪁 

٤ - ﺗﻔﺮﯾﺢ 🎼

۵- دعا 🕉

۶ - ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ 🧘

۷ - ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻧﻮﺭﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ، ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ 🍀


ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻌﯽ مي کنیم از دیگران، ﺩﺯﺩی انرژی ﮐﻨﯿﻢ.

معمولا ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭ نوع ﺭﻓﺘﺎﺭ را شامل مي شود: 

1️⃣ ١ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻇﺎﻟﻢ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎ تهديد و ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻭ ﺗﺮساندن ديگران ﻭ رفتارهاي پرخاشگرانه ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي گیرند.

2️⃣ ٢ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻈﻠﻮﻡ: ﺑﺎ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭدﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ گفتن ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ها و ﮔﺮﻓﺘﺎﺭی های خود، ﻣﺎ ﺭا ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ مي كنند و در پايان مي گويند: ﺳﺒﮏ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ تو ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ. هدف ﺍﯾن افراد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ گرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ. زيرا ﺷﻤﺎ ﻫﺮچه ﺑﮕوييد، آن ها ﮐﺎﺭ ﺧﻮد را خواهند كرد و فقط مي خواهند ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊي خود را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ كنند.

3️⃣ ٣ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺮﻏﺮﻭ: ﺑﺎ ﻧﻖ ﺯﺩﻥ، ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩﻥ، ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي كنند ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﻢ نظير ﺩﻭ گروه ﻗﺒﻠﯽ بسيار است.

4️⃣ ٤ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻭﯼ: ﺍین ها ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊي هستند ﻭ معمولا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﻭ می توانند ﺑﺰنند. ﻗﻬﺮ مي کنند ﻭ سكوت مي كنند ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ مي خواهند ﺑﺎ ﺍین کار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ کنند ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮند.


✅ ﺣﺎﻻ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺖ:

👈 ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩمان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ تا مجبور به ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ نشويم ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﯾﺎﺩمان ﺑﺎشد ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﺍﺩ مي زﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻏﺮﻏﺮ مي كنيم، مي خواهيم بيهوده ﺩﺭﺩ دﻝ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ بهانه ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻗﻬﺮ ﮐﻨﯿﻢ، ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺩمان بگوييم: ﻣﻦ انرژی ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩه ام و ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﺲ ﺩﺯﺩﯼ نمي كنم و ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺳﺎلم ﮐﻤﺒﻮﺩﻡ ﺭا ﺟﺒﺮﺍﻥ مي كنم. ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﻢ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻮﺯﯾﮏ ﺷﺎﺩ یا كمي ﭘﯿﺎﺩﻩﺭﻭﯼ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ يا دقايقي ﻣﺪیتیشن و دعا... ﺷﺎﯾﺪ هم ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﯾﺎ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻥ ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺭا به ما مي كند.

👈 ﺣﺎﻻ ﻗﺪﻡ ﺩﻭﻡ اين است که بدانيم ﺩﺭ مواجهه با افرادي ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭند، ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ:

اين افراد همانگونه كه پيشتر توضيح داده شد، انرژی ﮐﻢ ﺁﻭﺭده اند و بطور ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻣﻤﮑن است ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشند ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ منفی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ، انرژي روانی از دست رفته خود را جبران كنند ﻭ احتمالا چنين راهكاري در ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ شان ﻣﺮﺳﻮﻡ شده است.


✅ حال که از این مسئله ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﯾﻢ، ﻭﺍﺭﺩ این دزدی یا داد و ستد نا صحیح انرژی نمي شويم. ﺍﮔﺮ ﮔﻮﺵ ﺷﻨﻮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشند، ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﺮايشان به آرامي ﺷﺮﺡ مي دهيم ﮐﻪ ﮐﺎر نادرست آنها چه تاثير منفي و نامطلوبي بر ما و بر خودشان دارد. و راههای کسب انرژی روانی و حیاتی را برایشان بازگو می کنیم.


✅ چنانچه ﺗﺸﺨﯿﺺ داديم كه در برابر پذيرش اين واقعيت ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ مي كنند ﻭ توضيح بيشتر بي فايده است، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﯼ آن ها نشويم و انرژی روانی خود را خرج چنين افرادي نكنيم، ﺧﻮﺩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮين ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ اين افراد ﺍﺯ اين ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ نادرست ﺍﺳﺖ.


✅ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ابتدا ﺍﺯ ﺍین که ببينند مكانيسم دفاعي آن ها ﺟﻮﺍﺏ نمي دهد ناراحت و عصبي مي شوند ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻭ بي تفاوتي مي كنند ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ مي دانيم ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻔﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ های دفاعی معیوب چه واكنشي را انتخاب نموده ايم، بدون ورود به این بازی کار صحیح را انجام داده ایم.


📚از كتاب ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ

✍️ نوشته ﺟﯿﻤﺰ ﺭﺩﻓﯿﻠﺪ

/ 0 نظر / 30 بازدید