ده قانون زندگی

ده قانون زندگی


قانون یکم

به شما جسمیداده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طولزندگی در دنیای خاکی با شماست.

قانون دوم

در مدرسه‌ای غیر رسمیو تمام وقت نام‌نویسی کرده‌اید که "زندگی" نام دارد. در این مدرسه هر روز فرصتیادگیری دروس را دارید. چه این درس‌ها را دوست داشته باشید چه از آن بدتان بیاید،پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایشان طرح‌ریزی کنید.

قانون سوم

اشتباه وجود ندارد،تنها درس است. رشد فرآیند آزمایش است، یک سلسله دادرسی، خطا و پیروزی‌های گهگاهی،آزمایش‌های ناکام نیز به همان اندازه آزمایش‌های موفق بخشی از فرآیند رشد هستند.

قانون چهارم

درس آنقدر تکرارمی‌شود تا آموخته شود. درس‌ها در اشکال مختلف آنقدر تکرار می‌شوند، تا آنها رابیاموزید. وقتی آموختید می‌توانید درس بعدی را شروع کنید، بنابراین بهتر است زودتردرس‌هایتان را بیاموزید.

قانون پنجم

آموختن پایان ندارد. هیچ بخشی از زندگی نیست که در آن درسی نباشد. اگر زنده هستید درس‌هایتان را نیزباید بیاموزید.

قانون ششم

قضاوت نکنید، غیبتنکنید، ادعا نکنید، سرزنش نکنید، تحقیر و مسخره نکنید، وگرنه سرتان می آید. خداوندشما را در همان شرایط قرار می‌دهد تا ببیند شما چکار می‌کنید.

قانون هفتم

دیگران فقط آینه شماهستند. نمی‌توانید از چیزی در دیگران خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، مگر آنکه منعکسکننده چیزی باشد که درباره خودتان می‌پسندید یا از آن بدتان می‌آید.

قانون هشتم

انتخاب چگونه زندگیکردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید، این که با آنها چهمی‌کنید، بستگی به خودتان دارد.

قانون نهم

جواب‌هایتان در وجودخودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتمادکنید.

قانون دهم

خیرخواه همه باشید تابه شما نیز خیر برسد.

منبع:پرشین استار

 

/ 0 نظر / 26 بازدید