حرکت کنید....

حرکت کنید …..........لذت ببرید.....خدا را در همه حال و همه جا احساس کنید.....

تنها یک راه واقعی برای رسیدن به عشق ورزی اصیل به خود وجود دارد و آن این است که بدانید هرگز نمی توانید به لحاظ روانشناختی به رضایت کامل دست یابید. تصویر دوست داشتن خود دو وجه دارد: در وجه احساسی :شناخت خویشتن یعنی پذیرفتن و قبول شخصیت خود، یعنی همان گونه که هستید، کسی که در راه زندگی خود دچار خطا می شود، ناشیانه رفتار می کند ولی راهش را گرامی می دارد، در وجه روحانی و متعالی دوست داشتن خویش یعنی دوست داشتن وجود خویش و برای آن باید به آگاهی فراتر از خویش نائل آیید. خود فراتر یعنی وجودی ورای خودتان، خودتان ورای فردیت تان، ذات ابدی که در کالبد شما مدتی روی زمین ظهور کرده است. در ارتباط بودن با این تصویر که ما جزئی از کل هستیم.

در متن جاودانگی، شما دارای جایگاهی هستید، ارزشی بی نهایت دارید و برگزیده شده اید.باید در راه جدید گام بگذارید در سطحی بالاتر،جایی که معنایی والاتر دارد.برای عزیمت باید تصدیق کنید جایی ورای این جایگاه شما وجود دارد که این سفر ارزش رسیدن به آن را دارد.همه چیز را در مورد آن نمی دانید. مهم تر این است که در مسیری حرکت کنید که در اطرافتان هر چیزی یادآور این باشد که شما بخشی از یک کل هستید، نه کل خود بلکه کل جهان هستی.

روش هایی مانند مراقبه ، تمرینات روحی، خدمت به دیگران و...(باید روح خود را تغذیه کنیم)

هدف زندگی شما در درون خودتان نهفته است چیزی است که بسیار با آلام شما مرتبط است.به طرف هر چیزی که به طور طبیعی در خود کشش احساس می کنید، آنجاست که انرژی شما به آسان ترین نحو جریان خواهد یافت تا بهترین خدمات خود را ارائه دهید.

قلبم مرا به چه چیزی دعوت می کند؟

اگر نیرویی که به شما حیات داده است، شما را دوست داشته که به شمازندگی بخشیده است، چگونه می توانید خود را دوست نداشته باشید؟

در مسیر عشق ورزیدن به خود بی پروا صحبتکنید،عمل کنید،پاکسازی کنید و حرکت کنید، این سفری است که ارزش رفتن را دارد.

خود را دوست بدارید، بدن زیبای شگفت انگیز خود را دوست بدارید، ذهن پیچیده و خارق العاده ی خود را دوست بدارید، قلب خود و همه ی احساسات دوست داشتنی اش را دوست بدارید، روح جاودانه و نامتنهای خویش را دوست بدارید.

هر دقیقه و هر روز از خود مراقبت کنید،با عشق از قلب خوب خود مراقبت کنید، هر شب که می خوابید گویی در اغوش خود به خواب می روید و صبح در نور روح زیبای خویش از خواب برمی خیزید.

 

هیچ وقت نگو وقت نداری. به تو همان مقدار زمان داده شده که به هلن کلر ، لئوناردو داوینچی ، توماس جفرسون و آلبرت انیشتین داده شده است.

 

هرگز چیزی تغییر نیافته این ماییم که عوض می شویم.

 

ماه را هدف قرار بده تا اگر هم به خطا رفتی جایی میان ستارگان سر در آوری . (لس براون)

 

 

 

خداوندا کمکم کن تا چشمهایم را از کدورت پاک کنم تا تورا آنگونه که هستی ببینم.

شادی را هدیه کن ، حتی به کسانیکه آن را از تو گرفتند، عشق بورز به آنانکه دلت را شکستند، دعا کن برای آنانکه نفرینت کردند.و درخت باش بر غم تبرها، پرواز کن به کوری چشم خفاشها، بهارشو بخند که خدا با توست .

 

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان

بهترین باشیم.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید