زندگی باید کرد....

 

گرمای وجود

 

در عصر یخ بندان بسیاری ازحیوانات یخ زدند و مردند.

خارپشت هاوخامت اوضاعرادریافتندتصمیم گرفتنددورهم جمع شوندوبدین ترتیبهمدیگر را حفظ کنند.

 

وقتی نزدیک تر بودند گرم تر می شدند ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی می کرد به خاطر همین

تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ‫ولی به همین دلیل از سرما یخزده و می مردند.ازاین رو مجبور بودند

برگزینند یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان از رویزمین کنده شود. دریافتند که باز گردند

و گردهم آیند. آموختند که، با زخم های کوچکی که هم زیستیبا کسی بسیار نزدیک به وجود میآورد،زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری مهمتراست.

و این چنین توانستند زنده بمانند.

------------------------

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم میآورد بلکه

آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و محاسنآنان را تحسین نماید.

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید