-          اگر شما چیزی را دوست دارید از آن لذت ببرید . 
 - اگر شما چیزی را دوست ندارید از آن دوری جوئید.
 - اگر شما چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از ان دوری کنید آن را تغییر دهید.
 - اگر شما چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از آن دوری کنید و نمی توانید آن را تغییر دهید آن را بپذیرید. 
 -با تغییر نگرشتان نسبت به چیزهایی که انها را دوست نمی دارید انها را بپذیرید .