گرمای وجود

 

در عصر یخ بندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.

خارپشت هاوخامت اوضاع رادریافتندتصمیم گرفتنددورهم جمع شوندوبدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند.

 

وقتی نزدیک تر بودند گرم تر می شدند ولی خارهایشان یک دیگررا زخمی می کرد به خاطر همین

تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ‫ولی به همین دلیل از سرما یخ زده و می مردند.ازاین رو مجبور بودند

برگزینند یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان از روی زمین کنده شود. دریافتند که باز گردند

و گردهم آیند. آموختند که، با زخم های کوچکی که هم زیستی با کسی بسیار نزدیک به وجود می آورد، زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری مهم تراست.

و این چنین توانستند زنده بمانند.

------------------------

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه

آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و محاسن آنان را تحسین نماید.