ائمه اهل بیت  علیهم السلام

أئمتی وسادتی اثناعشر   سفینة فیها النجاة للبشر

قال الرسول إن رکبتمو بها   نجوتم یوم الحساب من سقر

یکی از بهترین سرودهای اسلامی است که شنیده ام و توسط چند نفر از شیعیان لبنانی اجرا می شود. موضوع این سرود  فضایل ائمه اهل بیت (علیهم السلام) می باشد و در آن حوادث مهم حیات امامان بصورتی جذاب به تصویر کشیده می شود.

 

أئمتی وسادتی اثنا عشر *** سفینة فیها النجاة للبشر
قال الرسول إن رکبتمُ بها *** نجوتم یوم الحساب من سقر

«ائمه و سروران من 12 [نفر] هستند. [آنان] کشتی ای هستند که نجات بشریت در آن است.

پیامبر (ص) فرمودند: اگر سوار آن [کشتی] شدید روز حساب از [آتش] جهنم نجات می یابید.»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

یا فوزَ مَن والى علیًا وارتضى *** قول النبی فی علی المرتضى
من کنت مولاه فمولاه علی *** فسلموا للــه فیمـا قــد قضى


چقدر خوشبخت است کسی که دوستدار علی (ع) باشد! و از گفته ی پیامبر (ص) در مورد علی مرتضی (ع) راضی باشد.

«هرکس که من مولای او هستم پس علی مولای اوست.» پس تسلیم آنچه خداوند مقرر داشته باشید.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ثانی الائمة الإمام المجتبى *** خیــر الورى جــدًا وأمــًـا وأبـــا
هو الإمام العدل والفعل الحسن *** وواحد من خمسة تحت العبا

دومین ائمه، امام مجتبی(ع) است که بهترین مردم از نظر جدّ، مادر و پدر است.

او امام عادل و کار[های] نیک است. ویکی از پنج [نفری] است که زیر عبا[ی حدیث کساء] بوده است.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وثالث الأئمة هو الحسین *** فی کربلا تبکی علیه کل عین
ذاک الذی قد افتدت دماؤه *** دین النبی المصطفى والحرمین

سومین ائمه، [امام] حسین (ع) است که در کربلاست و هر چشمی بر او می گرید.

همان کسی که خونش فدای دین پیامبر مصطفی (ص) و حرمَین شد.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

والرابع السجاد زین العابدین *** أعظم به فی الراکعین الساجدین
کم من مناجاة له فی لیله *** أبکت عیون الشاکرین الحامدین

وچهارم، [امام] سجاد زین العابدین (ع) است که در میان رکوع کنندگان و سجده کنندگان چقدر بزرگ است!

در شبهایش چه بسیار مناجات ]هایی] دارد که چشم شکر گزاران و حمدگویان را به گریه آورده است.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

والخامس من آل طه یُذکرُ *** محمدٌ ذاک الإمام الباقر
إلیه تعرج العلوم کلها *** فبثّها لکل قلب یبصر

و پنجمین [امام] که از آل طه نام برده می شود، محمد که همان امام باقر است.

تمامی علوم به سوی او بالا می رود؛ پس [آن حضرت] آن [علوم] را برای تمامی دلهای بیدار پخش نمود.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وسادسٌ هو الإمام الصادق *** فی الفقه وکر یافع ومورق
إذ شیّد العلم الرفیع جعفر *** العالم البر التقی الأوثق

و ششم، امام صادق (ع) است که در فقه، شاخه ای برنا و پربرگ است.

چراکه [امام] جعفر علم والا را بنیان نهاد؛ عالم، نیکوکار، پرهیزگار وقابل اعتمادترین است. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وسابع موسى الإمام الکاظم *** الصابر المظلوم من لا یبرم
باب الحوائج التی تقضى به *** تعزى إلیه فی الدنا المکارم

و هفتم، امام موسی کاظم (ع) است که صابر، مظلوم و کسی است که خسته نمی شود.

باب الحوائج (درِ حاجت ها) است که [حاجت ها] بوسیله ی ایشان برآورده می شود و در دنیا مکارم به او نسبت داده می شود.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وثامن الأئمة السید الرضا *** ذاک الذی فی أرض طوس قد قضى
سلطان فخر لا یجارى صیتُه *** قد صدَّ عن زیف الحیاة معرضا

و هشتمین ائمه، [امام]سرور رضا (ع) است؛ همان کسی که در سرزمین طوس وفات یافته است.

سلطان فخری است که آوازه اش همتایی ندارد، [ایشان] از پوچی های زندگی رویگردان شد.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وتاسعٌ محمدٌ ذاک الجواد *** ذو الفضل والعلم الذی به الرشاد
قد احتوى علم النبی صدره *** وکان نورا یهتدی به العباد

نهم، [امام] محمد جواد(ع) است که دارای فضل و علمی است که هدایت بوسیله ی او صورت می گیرد.

سینه اش علم پیامبر(ص) را در برگرفته است؛ نوری بود که بندگان [خدا] بوسیله ی وی هدایت می یابند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وعاشر إمامنا الهادی النقی ** ذاکم علی المرتضی والمتقی
فشعشعت أنواره فی مغرب *** وأرشدت علومه فی مشرق

نهم، امامِ ما هادی نقی است همان که [نامش] علی است مورد رضایت و پرهیزگار است.

نور ایشان در مغرب متجلی گشته است. و علوم ایشان در مشرق باعث هدایت شده است.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

العسکریُّ بعدهم والمؤتمن *** فی السر ذاع صیته وفی العلن
نعم الإمام فی التقى الحادی عشر*** أکرم به أبو محمد الحسن

بعد از ایشان [امام حسن] عسکری است که شخصی مؤمن است و آوازه اش در پنهان و آشکار پراکنده شده است.

چه خوب پیشوایی در پرهیزگاری است. [او] یازدهمین [امام] است؛ ابومحمد حسن چه بزرگواری است!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وآخر الأئمة الطهر الکرام *** العائذ الموعود بالبیت الحرام
ذاک الذی عیسى یصلی خلفه *** مهدی آل البیت من یجلی الظلام

آخرین ائمه ی مطهر و بزرگوار کسی است که وعده داده شده و پناهنده ی بیت [الله] الحرام است.

همان کسی که [حضرت] عیسی (ع) پشت سر ایشان نماز می خواند؛ مهدی اهل بیت، کسی که تاریکی [ها] را می زداید.

إلى أئمتی الاثنی عشر ....