گفتمش دل می خری ؟ پرسید چند؟

 

 

        گفتمش دل می خری؟ پرسید چند؟

                                                           گفتمش دل مال تو، تنها بخند

         خنده ای کرد و دل ز دستانم ربود

                                                          تا به خود باز آمدم او رفته بود

           دل ز دستش روی خاک افتاده بود

                                                      جای پایش روی دل جا مانده بود

          . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                 . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            گر نیایی تا قیامت انتظارت می کشم

 

                                                منت عشق از نگاه پرشرابت می کشم

 

                 ناز چندین ساله ی چشم خمارت می کشم

 

                                             تا نفس باقیست اینجا انتظارت می کشم