ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست....

یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست...

ساقیا امشب مخالف می نوازد تار تو....

یا که من مست و خرابم یا که تارت تارنیست...