چهار چیز را هرگز فراموش نکن :


1- به همه نمی توانی کمک کنی.

 


2- همه چیز را نمی توانی عوض کنی.

 


3- همه تو را دوست نخواهند داشت.


4- همه را نمی توانی راضی نگه داری.

 

پس زندگی کن، آنگونه که صحیح هست.